Planschade

PLANSCHADE

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is voorzien in een regeling betreffende het toekennen van een tegemoetkoming in planschade. Onder planschade moet volgens artikel 6.1 Wro worden verstaan schade in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak als gevolg van de wijziging van het bestemmingsplan of als gevolg van een afwijking daarvan. Burgemeester en wethouders kennen aan degene die planschade lijdt, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor zijn of haar rekening behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Uit artikel 6.2 Wro vloeit voort dat ter zake van vermogensschade wegens een ruimtelijke ontwikkeling buiten het eigen perceel een gedeelte van in ieder geval 2% van de waarde van de onroerende zaak wegens normaal maatschappelijk risico voor rekening van aanvraagster dient te blijven. Voorts is bepaald dat bij de beslissing op een aanvraag moet worden gelet op de voorzienbaarheid, op de mogelijkheid om de schade te beperken, dat redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand worden vergoed en dat een wettelijke rente over het toe te kennen schadebedrag wordt vergoed vanaf de dagtekening van ontvangst van de aanvraag.

SCHADEFACTOREN

Als schadeoorzaken/factoren kunnen onder meer worden aangemerkt:
* het vervallen van een voordien bestaande bouwmogelijkheid (met de verwezenlijking waarvan een reëel begin van uitvoering is gemaakt);
* het ontstaan van een onevenredige inbreuk op de privacy van belanghebbende door nabije (woon)bebouwing;
* het vervallen van een voor een onroerende zaak waardebepalend vrij uitzicht;
* een onevenredige verslechtering van de bereikbaarheid;
* een verslechtering van milieuomstandigheden (geluid, geur, trilling of andere overlast);
* een onevenredige belemmering van de bezonning;
* een onevenredige beperking van de mogelijkheden tot uitoefening van een beroep of bedrijf;
* een algemene verslechtering van de situeringwaarde van een onroerende zaak.

INDIENEN PLANSCHADEVERZOEK

Indien u van mening bent dat u recht hebt op een tegemoetkoming in planschade kunt u bij uw gemeente een aanvraag tegemoetkoming planschade indienen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van vijf jaar na het onherroepelijk worden van de gewijzigde planologische situatie. Alvorens de gemeente uw aanvraag in behandeling neemt dient u leges te betalen. Veelal bedragen deze leges € 300,--. Dit bedrag zal worden terugbetaald indien uw aanvraag door de planschadecommissie wordt gehonoreerd en u een tegemoetkoming in planschade wordt toegekend. Vanzelfsprekend kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN

Peter W.M. Schiphorst is gespecialiseerd in planschade en nadeelcompensatie. Zijn specialisatie omvat ondermeer:

* Opstellen van planschade risicoanalyses.
* Uitvoeren van een planologische vergelijking en beoordelen of er sprake is van een planologisch nadeliger situatie.
* Taxeren van de planschade.
* Opstellen van de aanvraag tegemoetkoming planschade.
* Begeleiding tijdens een planschadehoorzitting.
* Beoordelen van het door de planschadecommissie uitgebrachte concept en/of definitief advies.
* Opstellen van een second opinion op een door derden uitgebracht planschadeadvies.

Tevens is Peter W.M. Schiphorst deskundige in tal van planschadeadviescommissies. Dit zijn adviescommissies van de overheid (gemeente, Rijkswaterstaat, Prorail, e.d.). Ook behartigd hij de belangen van particuliere opdrachtgevers in planschadeprocedures.