Begrippenlijst

Begrippenlijst

In de onderstaande lijst treft u diverse begrippen aan zoals u deze aan kunt treffen in bijvoorbeeld een koopakte of taxatierapport. Uiteraard is dit maar een geringe opsomming maar indien u vragen hebt kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Bankgarantie

Een garantie van een geldverstrekker dat de koper zijn financiƫle verplichtingen die uit de koopakte voortvloeien zal nakomen voor het gestelde bedrag.

Bedenktijd

De koper heeft na het sluiten een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Deze bedenktijd gaat in nadat koper en verkoper de koopakte hebben ondertekend en de koper hiervan een afschrift heeft ontvangen.

Bod

Het bedrag dat door een kandidaat-koper wordt geboden op een onroerende zaak. Onderdeel van een bieding vormen ondermeer een aanvaardingsdatum en eventuele ontbindende voorwaarden.

Courtage

De vergoeding voor de diensten die de makelaar verricht voor een opdrachtgever.

Kadaster

De overheidsinstantie die de openbare registers beheert. Het kadaster verstrekt ondermeer informatie grondoppervlak, eigenaar, eventuele aanschrijvingen, kadastraal nummer, enz.

Koopovereenkomst

Het document waarin de afspraken worden vastgelegd onder welke condities de koop van een onroerende zaak tot stand is gekomen.

Kosten Koper

De kosten die boven op de aankoopsom van de woning komen. Dit zijn de overdrachtbelasting, kadastrale kosten en notariskosten.

Levering

Bij de juridische levering wordt de onroerende zaak overgezet op naam van de nieuwe eigenaar en de feitelijk levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Marktwaarde, vrij van huur en gebruik

De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Marktwaarde in verhuurde staat

De prijs, die bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor het onroerend goed meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, niet zijnde de huurder, zou zijn besteed.

Ontbindende voorwaarden

Voorwaarden die in een koopakte zijn opgenomen onder welke condities de koopakte kan worden ontbonden (veelal kosteloos). Bijvoorbeeld wanneer er geen financiering verkregen kan worden voor de onroerende zaak.

Optie

Geeft een partij de mogelijkheid om eenzijdig een koopovereenkomst met de andere partij af te sluiten. Dit komt niet vaak voor bij een bestaande woning.

Onder bod

De verkopende makelaar zal niet bevorderen dat er transacties met andere geĆÆnteresseerden zullen worden gedaan.

Overdrachtbelasting

De belasting die door de overheid wordt geheven over de koopsom van een onroerende zaak. Deze bedraagt 2% van de koopsom van de onroerende zaak.

Transport

De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris